Bolagsanalys och värdering – Acando

Hallå!

Nu ska jag beskriva hur en enkel men ändå relativt genomgående bolagsanalys kan gå till i praktiken. Jag skriver detta inlägg till stor del för att jag vill sätta någon slags milstolpe (“nu kan jag så här mycket…!”) inför framtiden. När jag idag läser igenom mitt gamla inlägg “TimhInvest’s metod för fundamental analys” som jag skrev för snart ett år sedan, så inser jag hur mycket jag lärt mig sedan dess. Det är otroligt tillfredsställande att se konkret hur min kunskap och förståelse växer.

Nu till bolagsanalysen.

Bolaget jag väljer att gå igenom är Acando.

“Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden – innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Våra kunder finns inom alla branscher och är en mix av stora globala aktörer såväl som medelstora regionala företag. Vi agerar på en nordeuropeisk marknad med kontor i Sverige, Finland, Norge, Tyskland och Lettland och vi är sammantaget 1 900 medarbetare.”

Acandos verksamhet är indelad i fyra olika affärsområden:

 • Digital – “vägleder kunder och realiserar lösningar kopplade till digital innovation och transformation”. Handlar kort o gott om att hitta digitala lösningar och verksamhetsutveckling som ger kunden förbättrade affärsprocesser och användarcentrerade systemstöd.
 • Consulting – “verksamt inom alla större branscher och erbjuder djup expertis inom Strategi, verksamhetsstyrning, Sälj & Marknad, Supply Chain och Operations”. Mer inriktat mot management snarare än UX-design och systemutveckling m.a.o.
 • Enterpise –  “ledande svenska leverantören av plattformsrelaterade tjänster på utvalda plattformar; SAP, Dynamics AX och Netsuite”. Handlar framförallt om större företag som behöver hjälp och vägledning i processutveckling och problemlösning kopplat till dessa tre affärssystem.
 • Application Services – “innefattar primärt längre åtaganden avseende förvaltnings- och supporttjänster”. 
Jag utgår ifrån att jag vill äga kvalitetsbolag enligt de riktlinjer jag skrivit om i förra inlägget. Jag vill dessutom köpa dessa bolag när de är tillräckligt lågt värderade, så att jag har en säkerhetsmarginal om minst 20% mot mina egna antaganden. På det sättet försäkrar jag mig om att jag inte köper vid helt fel tillfälle.
Nu börjar jag med screening på Börsdata.se för att i breda drag se vilka bolag som passar.
 • Har delat ut pengar till aktieägarna i många år.
 • Stigande omsättning och vinst över tid.
 • Stabila finanser, lämpligt hög soliditet och gärna nettokassa.
Från Börsdata
I börsdatas screener visas nu bara bolag som har delat ut pengar till aktieägarna i många år, har stigande omsättning och vinst, samt stabila finanser. Notera att dessa siffror går att vrida på, på tusen olika sätt. Alla bolag har sina egna förutsättningar och kan inte direkt jämföras med andra bolag i andra branscher (eller ens i samma bransch). Därför anser jag att man inte bör ha några riktmärken “satta i sten” när man screenar fram bolag. 
Acando uppfyller i vilket fall mina krav och jag går nu vidare i analysen.


 • Hög avkastning på det egna kapitalet, jämför med konkurrenter i branschen.
 • Från Börsdata
  Vi ser att Acando har haft lite svajande avkastning på EK de senaste tio åren. Dock går det att se att lönsamheten är i en långsiktigt uppåtgående trend, vilket är mycket positivt. En plump i protokollet är dock år 2014. En snabb blick på konkurrenterna i branschen säger att bolag som t ex HIQ har lite bättre avkastning på EK, vilket är oroande, men inte avgörande, för min syn på Acando.

 • Har stigande fria kassaflöden som täcker utdelningen år efter år.

 • Från Börsdata
  Vi ser här att Acandos fria kassaflöden ligger i en långsiktigt uppåtgående trend, samt att utdelningen ej överstigit det fria kassaflödet förutom år 2009. Helt klart godkänt.

 • Har en seriös och långsiktig styrelse, och VD som tänker på bolagets bästa.
 • Från Avanza

   Här kan vi se att det finns en ägare, Svedulfs med bolag, som är en stor och långsiktig ägare i Acando. Även Svolder är storägare och ger stabilitet.
  Från Acandos årsredovisning 2016
  Dessa ägare har flest röststarka aktier – alla är långsiktiga ägare av kött och blod. Mycket bra.

  Carl-Magnus Månsson har varit VD sedan 2009 och äger 110 072 aktier vilket också är godkänt.


 • En någorlunda stabil och hög rörelsemarginal jämfört med konkurrenter i branschen.
 • Från Börsdata

  Rörelsemarginalen har också varit en skakig historia senaste tio åren. Det som är bra är att det precis som avkastning på EK finns en långsiktig positiv trend. Marginalsnittet ligger i linje med HIQ och KnowIT. HIQ är dock mer lönsamt, det står utan tvekan. Avgörande enligt mig är dock att HIQ’s marginaler faktiskt är i fallande trend.


 • En affärsidé som är lätt att förstå.


 • “Acando är ett konsultbolag vars affärsidé är att tillsammans med sina uppdragsgivare skapa affärsnytta genom att innovera, förbättra och effektivisera processer, organisation och digitala lösningar, tjänster och produkter.”

  Inga konstigheter här, en tydlig affärsidé som är lätt att förstå.


 • En effektiv affärsmodell som är svårkopierad.


 • Acando har ingen svårkopierad affärsmodell (det finns starka konkurrenter som erbjuder liknande tjänster), dock är den relativt effektiv i det avseendet att i stort sett alla branscher står inför stora strukturella förändringar, där IT-konsulter spelar en avgörande roll. Efterfrågan på dessa tjänster kommer vara stor i många år framöver. IT-projekt innebär också att det skapas långsiktiga relationer med kunderna, det handlar ofta om stora verksamhetsförändringar som innebär djupgående samarbeten i många år. Dock är konsultbolag naturligtvis konjunkturkänsliga; om det blir sämre tider ryker konsulterna först.


  • Starkt varumärke som kunder litar på. 
  Från Acandos webbsida

  Acando har ett mycket populärt trainee-program som lockar många nya talanger. Detta kan ses som ett slags kvitto på ett starkt varumärke. Att Acando växer internationellt visar också på att det finns ett stort förtroende för bolaget. Acando vinner ständigt nya, stora kontrakt med stora bolag och offentliga verksamheter.


  Min samlade bedömning är att Acando kan klassas som ett kvalitetsbolag. Nästa steg i investeringsprocessen blir att bedöma huruvida aktien är attraktivt värderad eller ej. Bilden nedanför visar min bevakningslista, där alla steg i värderingsprocessen syns. Acando ligger på sista raden i listan.

  • Först kollar jag senaste omsättningen rullande 12 månader. Sen gör jag en omsättningsprognos för nästa år. Detta kollar jag på 4-traders.com, och gör en snabb bedömning om det är rimligt eller ej.
  • Nästa steg är att sätta en rimlig långsiktig rörelsemarginal. Acandos marginaler ligger i en positiv trend och jag har här satt den till 9%. Att marginalerna ökar är också helt naturligt i den högkonjunktur vi befinner oss i, så kanske är 9% på tok för optimistiskt. Kommer det sämre tider, som många väntar på, kommer också marginalerna falla. Dock finns det en strukturell tillväxt i hela IT-sektorn som inte kommer ta slut även om det skulle bli några tuffa år framöver. Att Acando själva säger att rörelsemarginalen bör ligga runt 10% på lång sikt talar också för att mitt antagande om 9% inte känns allt för offensivt.
  • I nästa steg räknar jag fram ett rörelseresultat och drar bort 22% i skatt.
  • Nu tar jag fram ett motiverat P/E-tal. 
   Från Börsdata

  P/E-talet har varierat en del senaste tio åren, men en snabb blick på stapeldiagrammet ger en median på runt 15-16. Just nu värderas bolaget runt 17 gånger årsvinsten, och detta tycker jag ligger i linje med mina egna antaganden. Acando har strax under 10% i genomsnittlig årlig vinsttillväxt senaste 5 åren, där 2014 varit ett riktigt tungt år men senaste 3 åren varit fantastiska. De förvärvar bolag, växer med lönsamhet, har fin utdelningstillväxt, stabila finanser och nettokassa. Sammantaget tycker jag bolaget förtjänar ett p/e på 17.

  • I nästa steg så räknar jag fram ett skäligt värde på bolaget. Jag tar det motiverade p/e-talet gånger min beräknade vinst, och lägger på nettokassan (jag är villig att betala för en nettokassa som ju i framtiden kommer skapa värde för mig som aktieägare).
  • Sist men inte minst delar jag helt enkelt med antalet aktier och får fram ett motiverat pris per aktie på 36kr.
  • Detta ger en säkerhetsmarginal om 19% mot dagens kurs på 30kr. Det betyder att aktien nästan är köpvärd på dessa nivåer.
  • För att göra en snabb bedömning på om tajmingen är den rätta, kollar jag på trenden för hur själva aktiepriset handlas. Detta gör jag genom MA200, som är det glidande medelvärdet för de senaste 200 börsdagarna. Aktien handlas just nu över sitt långsiktiga medelvärde, men medelvärdet i sig är inte klart stigande utan har snarare planat ut efter kursens kraftiga uppgång under 2015-2016 och delar av 2017.
  Från Avanza
  • Det sista jag kollar på för att bedöma tajmingen är om insynspersoner köpt eller åtminstone inte sålt de senaste 3 månaderna. Detta gör jag på sajten https://marknadssok.fi.se/publiceringsklient. En snabb koll här visar att inga avyttringar gjorts, det har tvärtom bara gjorts förvärv av aktier, vilket ger positiva signaler.

  Detta var alltså en bolagsanalys och värdering av IT-konsulten Acando, en klar köpkandidat till portföljen!

  Annons

  3 tankar på “Bolagsanalys och värdering – Acando”

  Lämna en kommentar